Memaparkan Data Dari Combo Box ke TextField dalam PHP

By 4:09 PM ,

Pada tutorial ini data dari combobox yang diambil dari database akan dipaparkan pada textfield.

Create database dengan nama: dbsenarai

Create Table dengan nama: tbsenarai

field : nim(50), nama(100), jurusan(100) dan insert maklumat seperti contoh di bawah ini.

Memaparkan Data Dari Combo Box ke TextField dalam PHP

create satu file .php

<?php
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("dbsenarai");
    ?>

<title>Combobox</title>

<p></p>
    <table width="451" border="0" align="center">
      <tr>
        <td width="118">No Pelajar</td>
        <td width="323"><select name="nim" id="nim" onchange="changeValue(this.value)" >
        <option value=0>-Pilih-</option>
        <?php
    $result = mysql_query("select * from tbsenarai");
    $jsArray = "var dtMhs = new Array();\n";   
    while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
        echo '<option value="' . $row['nim'] . '">' . $row['nim'] . '</option>';
        $jsArray .= "dtMhs['" . $row['nim'] . "'] = {nama:'" . addslashes($row['nama']) . "',jrsn:'".addslashes($row['jurusan'])."'};\n";
    } 
    ?>
        </select></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Nama Pelajar</td>
        <td><input type="text" name="nm" id="nm"/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Jurusan</td>
        <td><input type="text" name="jrsn" id="jrsn"/></td>
      </tr>
    </table>
      <script type="text/javascript">
    <?php echo $jsArray; ?>
    function changeValue(nim){
    document.getElementById('nm').value = dtMhs[nim].nama;
    document.getElementById('jrsn').value = dtMhs[nim].jrsn;
    };
    </script>


Berikut adalah paparan pada page .php yang anda create. Combobox No Pelajar yang memaparkan data No Pelajar yang mengambil dari tbsenarai.

Memaparkan Data Dari Combo Box ke TextField dalam PHP

Berikut adalah paparan apabila salah satu No Pelajar dipilih. Nama Pelajar serta Jurusan akan dipaparkan pada textfield.

Memaparkan Data Dari Combo Box ke TextField dalam PHP

rujukan: ainahart.blogspot.my

Anda Mungkin Juga Meminati

0 comments